Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1

Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen Micro-Square B.V. en de afnemer geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit anderen hoofde. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Micro-Square B.V. te worden overeengekomen.

1.2

Onder de “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever dan wel een ieder die met Micro-Square B.V. een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Micro-Square B.V. een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3

Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden met Micro-Square B.V. heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2. Aanbiedingen, prijsoffertes

2.1

Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven en andere uitingen van Micro-Square B.V. zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus immer vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Toepassing van de door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2

De door Micro-Square B.V. aan afnemer verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3

Micro-Square B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, betalingen vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen die voor Micro-Square B.V. afdoende zijn.

Artikel 3. Prijs

3.1

Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De opgegeven prijzen gelden voor levering af-magazijn. Ten aanzien van opdrachten geldt, dat de prijzen exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede andere bijkomende kosten, waaronder de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering zijn. Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.

3.2

De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, belastingen, lonen, rechten, lasten etc. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Micro-Square B.V. gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.3

Micro-Square B.V. is te allen tijde gerechtigd van haar afnemer zekerheidstelling te verlangen terzake tijdige en volledige nakoming harerzijds van enige overeenkomst en zal bij gebreke van het stellen van de gevraagde zekerheid gerechtigd zijn de uitvoering der overeenkomst(en) harerzijds op te schorten, totdat de verlangde zekerheid zal zijn gesteld.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1

Een overeenkomst komt tot stand nadat Micro-Square B.V. een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of indien schriftelijke bevestiging achterwege blijft, nadat Micro-Square B.V. met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. Annuleringen worden niet aanvaardbaar geacht, tenzij schriftelijk bevestigd door Micro-Square B.V..

4.2

Micro-Square B.V. is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4.3

Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt Micro-Square B.V. zich het recht voor om de afnemer de door Micro-Square B.V. reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.

4.4

Meerwerk zal -voorzover mogelijk zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door Micro-Square B.V. schriftelijk aan de afnemer worden meegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen vijf dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Micro-Square B.V..

Artikel 5. Levering

5.1

De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Alle leveranties van goederen en/of diensten door Micro-Square B.V. aan haar afnemer worden afhankelijk gesteld van een kredietgoedkeuring.

5.2

Bij niet tijdige levering dient Micro-Square B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

5.3

Voor vertraging der levering ook ten gevolge van aan Micro-Square B.V. toe te rekenen omstandigheden zal zij behoudens in geval van opzet en/of grove schuld niet aansprakelijk zijn of de afnemer het recht geven tot niet-nakoming van enige op hem rustende verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

5.4

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering van opdrachten plaats af magazijn/kantoor Micro-Square B.V.. Het risico voor door Micro-Square B.V. aan de wederpartij te leveren zaken gaat op de wederpartij over vanaf het ogenblik waarop deze het magazijn/kantoor van Micro-Square B.V. hebben verlaten. Micro-Square B.V. bepaalt, tenzij anders overeengekomen, de wijze van transport naar c.q. verzending, de verpakking etc. aan de wederpartij, waarbij zij slechts voor de deugdelijkheid van haar keuze zal behoeven in te staan.

5.5

Ingeval van levering van opdrachten wordt 12,50 Euro administratiekosten in rekening gebracht.

5.6

Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Micro-Square B.V. de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveranties is Micro-Square B.V. gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

5.7

Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

5.8

Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.9

Indien op verzoek van de afnemer de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is de afnemer gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

5.10

In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen 2 maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Micro-Square B.V. op te geven opslagplaats, heeft Micro-Square B.V. het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke afnemer voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke afnemer is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Micro-Square B.V. gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

5.11

Micro-Square B.V. is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere reden uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

Artikel 6. Betaling

6.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling strikt binnen zeven dagen na factuurdatum te geschieden op de door Micro-Square B.V. redelijkerwijs aan te geven wijze. Betaling na zeven dagen maar binnen termijn van dertig dagen na factuurdatum (uiterste vervaldag) leidt tot twee procent verhoging van het factuurbedrag.

6.2

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

6.3

Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn (zie artikel 6.1) betaalt zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Micro-Square B.V., onverminderd haar overig toekomende rechten, het recht wettelijke rente te berekenen vanaf de uiterste vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Door Micro-Square B.V. redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de afnemer worden vergoed. Micro-Square B.V. is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het verschuldigde, met een minimum vanaf 125 Euro.

6.4

Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen

6.5

Niet tijdige betaling geeft Micro-Square B.V. het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

6.6

Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

6.7

Micro-Square B.V. staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

6.8

In de behandeling genomen reclames en/of garantieafspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijk betaling

Artikel 7. Reclames

7.1

De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval in de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering doch binnen de hiervoor genoemde termijn vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen twee werkdagen na vaststelling daarvan, schriftelijk aan Micro-Square B.V. gemeld te worden.

7.2

Onverminderd hetgeen in 7.1. is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen acht werkdagen na aflevering, schriftelijk aan Micro-Square B.V. gemeld te worden.

7.3

Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in 7.2 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie maanden na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk aan Micro-Square B.V. te worden gemeld.

7.4

Na het verstrijken van de respectievelijk in 7.1, 7.2 en 7.3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Micro-Square B.V. in behandeling genomen.

7.5

Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Micro-Square B.V..

7.6

Indien en voor zover de reclame door Micro-Square B.V. gegrond wordt bevonden, is Micro-Square B.V. uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van Micro-Square B.V., zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

7.7

Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van Micro-Square B.V. onder door Micro-Square B.V. te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Micro-Square B.V. nader op te geven adres.

7.8

Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

7.9

Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1

Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Micro-Square B.V. tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde Overeenkomst.

8.2

De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Micro-Square B.V. in onderpand te geven.

8.3

Ingeval Micro-Square B.V. de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Micro-Square B.V. op schadevergoeding onverlet.

Artikel 9. Garantie

9.1

Micro-Square B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar aan de afnemer geleverde zaken, doch ten hoogste in de mate waarin daarvoor te haren aanzien door haar leveranciers aansprakelijkheid wordt aanvaard c.q. garanties worden afgegeven. Micro-Square B.V. zal derhalve, behoudens andersluidende schriftelijke bevestiging door haar, tot geen verdergaande garantie gehouden zijn dan tot de garantie bij deze algemene voorwaarden voorzien.

9.2

Micro-Square B.V. zal eventuele gebreken welke het directe gevolg zijn van materiaal-, Ontwerp- of fabricagefouten, waarvan zij zodanig tijdig op de hoogte wordt gesteld dat zij deze nog bij haar leveranciers kan reclameren, (doen) herstellen dan wel (doen) vervangen. De daarmee verband houdende kosten van arbeid, reiskosten en transportkosten komen voor rekening van de afnemer. Micro-Square B.V. wordt eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen.

9.3

Micro-Square B.V. zal echter tot generlei garantie gehouden zijn indiende afnemer wijzigingen in of reparatie aan het geleverde verricht of door niet door Micro-Square B.V. geaccordeerde derden doet verrichten, indien zij het geleverde voor andere dan zijn normale gebruiksdoeleinden aanwendt, dit op onoordeelkundige wijze behandelt dan wel ondeugdelijk onderhoudt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan de uit de levering ervan voor hem ontstane verbintenissen of indien gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade.

9.4

Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Micro-Square B.V. aan de afnemer in rekening worden gebracht.

9.5

Indien afnemer niet, niet-behoorlijk, of niet-tijding voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Micro-Square B.V. gesloten overeenkomst(en), dan is afnemer niet tot garantie gehouden.

9.6

De garantieduur is dezelfde als de duur die de producent of voorleverancier van Micro-Square B.V. hanteert.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1

Behoudens ingeval van opzet of grove schuld is Micro-Square B.V. nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, voor gegevens in folders, reclamemateriaal, offertes e.d.. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), voor verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden, voor schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom, en/of voor gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2

Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik van andere dan normale doeleinden van door Micro-Square B.V. geleverde goederen, is Micro-Square B.V. niet aansprakelijk.

10.3

Deze bedingen strekken mede ten behoeve van alle (rechts-)personen van wie Micro-Square B.V. zich ter uitvoering van haar verplichtingen zal bedienen.

10.4

De afnemer vrijwaart Micro-Square B.V. en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Micro-Square B.V. geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Micro-Square B.V. en/of door haar ingeschakelde derden.

10.5

Onverminderd het in 10.1 en 10.3 bepaalde geldt dat, indiende goederen door Micro-Square B.V. van een toeleverancier zijn betrokken, niet Micro-Square B.V. maar de toeleverancier aansprakelijk is voor schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan die geleverde goederen.

10.6

Micro-Square B.V. zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schade voor zover deze het bedrag dat zij terzake de levering van zaken en/of diensten in rekening heeft gebracht, te boven gaat.

Artikel 11. Overmacht

11.1

Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort

11.2

Als een Situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de Overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12. Ontbinding

12.1

Mocht een van de partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, onder curatele worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde Partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten terzake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende Partij voorbehouden.

12.2

In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Micro-Square B.V. schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

12.3

In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op de ongedaanmaking van reeds door Micro-Square B.V. verrichte prestaties, en heeft Micro-Square B.V. onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 13. Geheimhoudingsplicht

13.1

Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen, opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

Artikel 14. Geschillen

14.1

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zullen zijn behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Micro-Square B.V. of, indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1

Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 16. Handelsmerk

16.1

De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Micro-Square B.V. afgeleverde zaken aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 17. Afbeeldingen

17.1

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. - (Al deels vermeld in de voorwaarden)

17.2

Alle door of in opdracht van Micro-Square B.V. gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Micro-Square B.V. en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd. Noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.